Thijs Guinee van MVGM Vastgoedtaxaties | Nadat de afgelopen weken al een aantal maatregelen van het regeerakkoord waren uitgelekt, is op dinsdag 10 oktober jl. het akkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie definitief gepresenteerd. Hiermee is ook in hoofdlijnen duidelijk geworden wat de nieuwe regering de komende jaren van plan is met de woningmarkt. In het regeerakkoord wordt aangegeven dat de prioriteit ligt bij middenhuurwoningen in de vrije sector.

Uit het Huurwoningmarkt rapport H1 2017 van MVGM Vastgoedtaxaties bleek al dat de druk op de vrije sector huurwoningmarkt momenteel erg hoog is en dat de huurprijzen de afgelopen jaren een bijna continue groei laten zien. Voor mensen met een middeninkomen wordt het steeds moeilijker om een betaalbare huurwoning te vinden.  Vanuit de markt is er ook al een tijd een roep om de nieuwbouwproductie van middenhuurwoningen op te schroeven en dat er stimuleringsmaatregelen moeten komen om het aanbod te vergroten.[1]

Beter benutten van sturingsmogelijkheden

In het akkoord tussen de vier regeringspartijen wordt het volgende gezegd over de middenhuurwoningen in de vrije sector:

“Er moeten meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector komen. De mogelijkheden in het gemeentelijk beleid om het aanbod te vergroten, te sturen op prijs en sociale huurwoningen te verkopen, moeten ten volle worden benut.”

Hieruit blijkt dat de regering niet alleen een faciliterende rol voor de (regionale) overheid voor zich ziet, maar er moet ook echt ‘gestuurd’ worden. Er wordt echter niet gesproken over het vergroten van de sturingsmogelijkheden van de overheidspartijen, het gaat met name om het optimaliseren van het gebruik van de bestaande instrumentaria. Er wordt wel specifiek aangegeven dat in de afspraken met mede-overheden de aanbevelingen van de Samenwerkingstafel Middenhuur worden betrokken.

Uit lokale samenwerkingstafels kwam al naar voren dat de markttoets voor vertraging kan zorgen in het realiseren van middenhuur.[2] In het regeerakkoord is opgenomen dat deze markttoets nu vereenvoudigd zal worden op locaties waar geen commerciële partij bereid blijkt of in staat is om te investeren in middenhuurwoningen. Hiermee hebben de eerste aanbevelingen vanuit de samenwerkingstafels ook het nationale beleid gehaald.

Een andere maatregel die in het akkoord is opgenomen heeft niet direct te maken met de huurwoningmarkt maar heeft er wel invloed op en dat is de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. De Nederlandsche Bank deed deze aanbeveling al afgelopen mei en dit is nu ook overgenomen door de nieuwe regering. Door de afbouw te versnellen wordt een gelijker speelveld gecreëerd tussen koop- en huurwoningen. Sociale huurwoningen en koopwoningen worden momenteel gesubsidieerd, waardoor vrije sector huurwoningen relatief duur zijn.

De bal ligt bij lokale overheden

Ondanks dat er wordt aangegeven dat de prioriteit bij de middenhuurwoningen in de vrije sector ligt, worden in het regeerakkoord verder geen concrete maatregelen benoemd om het aanbod op korte termijn te vergroten. Er wordt vooralsnog voornamelijk ingezet op het optimale gebruik van de bestaande instrumenten door zowel lokale overheden als marktpartijen. Het zal de komende tijd moeten blijken of dit voldoende is om de vrije sector huurwoningmarkt te stimuleren. Het zal met name de vraag zijn of ook de gemeenten hun prioriteit bij de middenhuurwoningen in de vrije sector ligt.  Uiteindelijk zullen ze bereid moeten zijn om een lagere grondprijs te accepteren om de nieuwbouwproductie van vrije sector huurwoningen te verhogen.

Neem contact op voor meer informatie

Voor meer informatie over de invloed van het regeerakkoord op de woningmarkt kunt u contact met ons opnemen.

[medewerker id=14]

[1] Bron: NVM: Woningaanbod in vrije huursector blijft ver achter bij groeiende vraag

[2] Bron: Rapport ˝Samenwerkingstafel middenhuur˝ – Tussenrapportage (januari-juni 2017))