Kwaliteitsborging

Kwaliteit is een van de BRIK kernwaarden van MVGM, dit vertalen we door naar een focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Home > Over MVGM > Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging van onze dienstverlening

Kwaliteit is een van de BRIK kernwaarden van MVGM, dit vertalen we door naar een focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast borgen we de kwaliteit van onze dienstverlening door lidmaatschap, partnerschap en certificering van en door diverse gerenommeerde instellingen.

MVGM certificering, lidmaatschap en partnerschap

ISAE 3402 Type II gecertificeerd (vastgoedmanagement)

MVGM Vastgoedmanagement en haar teams met focus op woningen, VvE’s, kantoren en winkels, heeft in 2009 als eerste vastgoedbeheerder in Nederland de ISAE 3402 Type II certificering behaald. Als symbool voor onze focus op kwaliteit, zijn we trots dat we sindsdien gecertificeerd zijn met deze internationaal erkende standaard voor de beheersing en beveiliging van de aan ons uitbesteedde diensten.

De ISAE 3402 Type II certificering wordt jaarlijks herzien door een audit door een accountant en de focus op procesverbetering en innovatie, het 4-ogen principe. We zijn aantoonbaar ‘in control’ in onze processen wat extra zekerheid biedt voor onze opdrachtgevers.

ISAE 3402 Type II gecertificeerd (vastgoedtaxaties)

MVGM Vastgoedtaxaties is ISAE 3402 Type II gecertificeerd in de categorie vastgoed. Het is voor MVGM Vastgoedtaxaties van groot belang om hiermee aan te tonen aan opdrachtgevers zoals institutionele beleggers dat we voldoen aan de internationale auditing standaard.

Met een continue focus op het optimaliseren van werkprocessen, procedures, risicobeheersing en een efficiënte samenwerking borgen we de kwaliteit van de uiterst zorgvuldig samengestelde taxaties. Roger Felix, Directeur van MVGM Vastgoedtaxaties: “Wij zijn erg trots dat we één van de eerste taxateurs in Nederland zijn met een ISAE 3402 verklaring.”

Vastgoedmanagement Nederland lid

MVGM Vastgoedmanagement is lid van Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL), een brancheorganisatie en belangenbehartiger voor professionele vastgoed- en VvE-managers in Nederland. Een belangrijke doelstelling van VGM NL is het professionaliseren van de vastgoedmanagementsector als geheel en de Vastgoed- en VvE-manager in het bijzonder.

Eddy Smit, voormalige Chairman of the Board is een van de grondleggers van de VGM NL organisatie. Tot 2012 heeft Eddy deelgenomen aan het bestuur en een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en groei van VGM NL.

Menno van der Horst, voormalige Member of the Board is sinds 2015 bestuurslid van VGM NL met focus op Vastgoeddata en -administratie. Menno heeft een ruime ervaring op het gebied van vastgoed administratie & management/ICT en ziet grote toegevoegde waarde van het collectief oppakken van diverse knelpunten en veranderingen samen met andere beheerders.

SKW gecertificeerd

MVGM VvE Management is gecertificeerd door het SKW als Beheerder van Vereniging van Eigenaars. De SKW certificatie geeft houvast bij het waarborgen van kwaliteit. De certificaten worden continu afgestemd op de ontwikkelingen en behoeftes van de markt.

De eisen en normen voor een beheerder van VvE’s zijn vastgelegd in de Nationale beoordelingsrichtlijn 5016 waar MVGM VvE Management jaarlijks op wordt getoetst en waarmee wordt gewaarborgd dat de beheerder kennis van zaken heeft.

NVM lid

MVGM is lid van de NVM en NVM business partner. De bedrijfsmakelaars en taxateurs van MVGM zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vastgoeddeskundigen NVM. Door het lidmaatschap van deze organisatie zijn de bedrijfsmakelaars en taxateurs verplicht de algemene lidmaatschapsregels na te leven, deel te nemen aan periodieke toetsingen en te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Funda in business partner

MVGM Bedrijfsmakelaars is Funda in business partner en daarmee gemachtigd om via een invoerpartner objecten aan te bieden om de grootste website voor commercieel vastgoed. Funda is enkel beschikbaar voor gecertificeerde makelaars (VastgoedCert, RICS, SCVM of MRE) die actief zijn in commercieel vastgoed.

Royal Institution of Chartered Surveyors regulated

RICS is de afkorting voor Royal Institution of Chartered Surveyors en is een internationale organisatie met het hoofdkwartier in Londen. MVGM Bedrijfsmakelaars en MVGM Vastgoedtaxaties zijn een RICS Regulated Company en veel van de bedrijfsmakelaars en taxateurs van MVGM beschikken over een persoonlijke RICS accreditatie, namelijk een FRICS (Fellow van de RICS) of MRISC (Member van de RICS). MVGM is 1 van 91.000 leden van RICS verdeeld over 146 landen die voldoen aan de hoogste eisen van vakbekwaamheid en integriteit.

Als belangrijkste rol ziet de RICS de regulering en promotie van de professie:

  • Handhaving van de hoogste normen op het gebied van opleiding en beroepsuitoefening;
  • Bescherming van klanten en consumenten door een strikte gedragscode;
  • Levering van onpartijdige adviezen, analyses en richtsnoeren.

Ingeschreven bij VastgoedCert

De makelaars van MVGM Bedrijfsmakelaars zijn ingeschreven bij de Stichting VastgoedCert. De Stichting is een branchebreed platform voor de registratie en certificatie van makelaars in onroerende zaken, verdeeld over de volgende Kamers: Wonen/MKB, Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en WOZ. Gecertificeerden van de Kamer Wonen/MKB dragen de titel RMT en voor de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed is dat de titel RT.

Alle geregistreerden voldoen aan hoge opleidingseisen en dienen in het bezit te zijn van een theorie- alsmede een praktijkdiploma. Per kamer gelden verschillende certificatievoorwaarden. Gecertificeerden bij de Stichting VastgoedCert worden onafhankelijk getoetst door KEMA, waarmee zij aantoonbaar over de benodigde vaktechnische bekwaamheden beschikken.

Ingeschreven bij NRVT

Tevens zijn de taxateurs van MVGM ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). De NRVT is een branchebreed platform voor de registratie van taxateurs in onroerende zaken, verdeeld over de volgende Kamers: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ. Taxateurs geregistreerd bij het NRVT voeren de titel Register-Taxateur, RT. Deze titel is een kwaliteitswaarborg en communiceert dat de taxateur die deze titel voert de internationale taxatiestandaarden EVS/IVS hanteert, de gedrags- en beroepsregels van het NRVT volgt en daarop aanspreekbaar is.

Alle geregistreerden voldoen aan hoge opleidingseisen en dienen in het bezit te zijn van een theorie- alsmede een praktijkdiploma. Per kamer gelden verschillende voorwaarden. Taxateurs ingeschreven bij het NRVT moeten permanente educatie volgen, daarnaast is er doorlopend toezicht op deze educatieverplichting, de praktijkwerkzaamheid (de portfolioverplichting, indien van toepassing) en de kwaliteitszorg.

Eigenaar-deelnemer in Stichting Vastgoeddata

MVGM Vastgoedtaxaties is eigenaar-deelnemer in Stichting Vastgoeddata (StiVAD). StiVAD is een non profit informatieplatform opgericht in 2011 en met inmiddels 35 eigenaar-deelnemers: institutioneel vastgoedbeleggers, corporaties en taxateurs.

Het doel van StiVAD is om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen door middel van het opbouwen van een online, centraal transactieregister. De marktreferenties in de database helpen bij het beter onderbouwen van vastgoedwaarderingen.

Recognised European Valuers

Diverse taxateurs van MVGM Vastgoedtaxaties zijn ‘recognised European valuer.’ Deze internationaal erkende en beschermde REV titel wordt toegekend aan taxateurs van commercieel of agrarisch vastgoed die voldoen aan de voorwaarden die door The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA) gesteld zijn. Taxateurs met een REV-titel voldoen an de Europese Valuations Standards (EVS) waardoor hun taxaties binnen heel Europa gelden.

Onder toezicht van de AFM

MVGM Assurantiën staat als financieel dienstverlener onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Wet financieel toezicht (Wft) bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten zoals verzekeringen aan consumenten en bedrijven. MVGM Assurantiën voldoet aan de vereisten en is gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten.

Aangesloten bij Kifid

MVGM Assurantiën is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid bemiddelt in geschillen tussen consumenten en intermediairs zoals MVGM Assurantiën. Het doel is om problemen op te lossen door bemiddeling door de Ombudsman of door een (doorgaans) bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. Het ministerie van Financiën heeft een goedkeurende rol in een aantal zaken bij Kifid. Op deze wijze is de onafhankelijkheid van Kifid geborgd.