De huurprijzen van geliberaliseerde huurwoningen in de vrije sector zijn in de tweede helft van 2017 met 3,7% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, dit blijkt uit het rapport “Huurwoningmarkt H2 2017 door MVGM Vastgoedtaxaties”van MVGM Vastgoedtaxaties.  De huurprijs laat een licht stijgende ontwikkeling zien, dit in tegenstelling tot de koopwoningmarkt waar mede door de lage rentestand forse stijgingen van de prijzen zichtbaar zijn. Voor een toenemende groep wordt het steeds moeilijker om aan een koopwoning te komen, terwijl ze teveel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Een vrije sector huurwoning blijft dan vaak als enige optie over waardoor de vraag naar geliberaliseerde huurwoningen toeneemt.

Toenemend verschil in huurprijzen stad en platteland

De vier grote steden kenden in het tweede half jaar van 2017 een  gezamenlijke huurprijsstijging van ruim 15%, terwijl de huurprijs in steden met minder dan 75.000 inwoners relatief stabiel bleef. Roger Felix, Directeur MVGM Vastgoedtaxaties: “We zien een steeds groter verschil in de huurprijzen tussen stad en platteland. Op de koopwoningmarkt is dit fenomeen al langer zichtbaar, maar de beweging naar de stad werkt duidelijk door op de huurprijzen in de geliberaliseerde huursector.”

Hoge druk op koopwoningmarkt veroorzaakt krapte in huurwoningen

De noordvleugel van de Randstad is met afstand de duurste regio in Nederland. Dit geldt voor zowel eengezinswoningen als meergezinswoningen. Met name Amsterdam, Amstelveen en Haarlem kennen consistent hoge huurprijzen. De hoge druk op de koopwoningmarkt in deze regio zorgt ervoor dat de vraag naar huurwoningen hier ook sterk is toegenomen. Ondanks dat het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen voor huurwoningen in de eerste drie kwartalen van 2017 boven het niveau van 2016 lag, blijft de huurwoningmarkt met name in de grotere steden zeer krap.

Forse groei van vraag naar geliberaliseerde huurwoningen

De financieringseisen voor een koopwoning zijn de afgelopen jaren aanzienlijk strenger geworden en zullen in de toekomst nog verder worden aangescherpt. Met de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek  in combinatie met maatschappelijke ontwikkelingen zal de vraag naar geliberaliseerde huurwoningen de komende jaren toenemen.

De huidige woningvoorraad bestaat voor het grootste gedeelte uit koopwoningen en sociale huurwoningen, terwijl het aandeel geliberaliseerde huurwoningen met 14% relatief laag is. In de meeste andere Europese landen zijn de financieringseisen al strenger dan in Nederland, de voorraad particuliere huurwoningen is hier vaak echter vele malen groter dan in Nederland. Om de huidige en toekomstige krapte op de geliberaliseerde huurwoningmarkt een halt toe te roepen zal er dan ook een behoorlijke inhaalslag gemaakt moeten worden met de nieuwbouw van geliberaliseerde huurwoningen.