Zastrzeżenie

Uwagi ogólne

Niniejsze Zastrzeżenie reguluje działalność wszystkich spółek należących do grupy MVGM, zwanych dalej łącznie MVGM, jak również witryn internetowych www.mvgm.comwww.ikwilhuren.nuwww.mvgmbedrijfsmakelaars.nlwww.thejamescompany.nl i www.watsonholmes.nl (zwanych dalej „Witrynami internetowymi”) oraz świadczenie oferowanych przez nas usług („Usługi”). MVGM.com zawiera kilka odrębnych, globalnych, krajowych, regionalnych lub praktycznych stron internetowych. Zastrzeżenie to i prawa autorskie mają zastosowanie do poszczególnych globalnych, krajowych, regionalnych lub praktycznych stron internetowych MVGM, które Państwo przeglądali przed kliknięciem sekcji „zastrzeżenie i prawa autorskie”. Korzystając z witryny internetowej MVGM, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego zastrzeżenia & praw autorskich a dostęp i korzystanie z tej witryny oznacza, że użytkownik akceptuje  następujące i ogólne warunki ww. spółki. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, nie mogą Państwo korzystać z niniejszej witryny internetowej i muszą Państwo bezzwłocznie zaprzestać korzystania z niej.

Korzystanie z witryny internetowej

Niniejsza witryna internetowa została utworzona jako strona informacyjna. Jeżeli niniejsza witryna internetowa lub główna witryna MVGM umożliwia Państwu zaciągnięcie zobowiązań wobec MVGM, radzimy, aby zapoznać się z ogólnymi i szczegółowymi warunkami odpowiedniego produktu i/lub usługi. Nie udzielamy porad w przypadku umowy zawieranej przez Internet. MVGM wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialność za szkody wynikające z uzyskania dostępu do witryny lub korzystania z niej.

Działanie witryny internetowej

MVGM dąży do tego, aby ta witryna internetowa działała prawidłowo i była zawsze dostępna. Istnieje wiele aspektów, które mają istotne znaczenie dla grupy MVGM w tym względzie, w tym między innymi jej zależność od stron zewnętrznych. W związku z tym nie możemy zagwarantować, że witryna internetowa zawsze będzie dostępna lub zawsze będzie działać prawidłowo. MVGM prosi o zrozumienie i wskazuje, że nie może przyjąć na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z utrudnionej dostępności lub tymczasowej niedostępności witryny internetowej.

Informacje w witrynie internetowej

MVGM przygotowuje tę witrynę internetową z zachowaniem staranności i stara się zapewnić, że wszystkie informacje zamieszczone w witrynie internetowej są prawidłowe i kompletne. Mogą jednak pojawić się nieścisłości wynikające przykładowo z błędu ludzkiego lub zakłóceń technicznych i z tego względu MVGM nie może zagwarantować dokładności i kompletności przedstawionych danych. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w przedstawionych informacjach prosimy skontaktować się z jednym z naszych pracowników w celu sprawdzenia danych informacji. MVGM nie może zagwarantować dokładności i kompletności przedstawionych informacji. Użytkownik korzysta z witryny na własne ryzyko i na własny koszt.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące witryny internetowej przysługują wyłącznie grupie MVGM i/lub jej dostawcom. Prawa własności intelektualnej obejmują wszystkie prawa patentowe, znaki towarowe, prawa do nazw handlowych, prawa do baz danych, prawa do wzorów, nazwy domen oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej obowiązujące w Holandii lub w innych miejscach w odniesieniu do witryny internetowej i ogólnie grupy MVGM. Wszelkie znaki towarowe lub znaki identyfikacyjne i/lub wszelkie prawa autorskie, nazwy handlowe lub inne prawa własności intelektualnej umieszczone na materiałach nie mogą być zmieniane lub usuwane, ani nie mogą być zmieniane lub kopiowane, ani też nie mogą powodować żadnej szkody czy pozyskania nieuczciwej korzyści wynikającej z wizerunku praw własności intelektualnej MVGM. W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej grupy MVGM i/lub jej dostawców, MVGM zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu wszelkich szkód poniesionych w wyniku takiego naruszenia.

Hiperłącza

Użytkownik może pobrać tylko jeden egzemplarz materiałów udostępnionych w witrynie internetowej do użytku własnego, niekomercyjnego. Zabronione jest kopiowanie, zmienianie, dystrybuowanie, rozpowszechnianie, poddawanie inżynierii wstecznej, dekompilowanie lub używanie w inny sposób i/lub sprzedawanie/wynajmowanie przekazanych materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody MVGM. Zabronione jest umieszczanie hiperłączy w witrynie www.mvgm.com bez pisemnej zgody MVGM. W przypadku naruszenia tego postanowienia MVGM zastrzega sobie prawo do dochodzenia od sprawcy odszkodowania z tytułu szkód wynikających z takiego niedozwolonego korzystania.

Nowe wydarzenia

Możemy zmienić treść niniejszego zastrzeżenia w związku z wystąpieniem nowych wydarzeń, na przykład w kontekście naszej działalności. Z tego powodu zalecamy regularne zapoznawanie się z tymi treściami podczas odwiedzania naszej witryny.

Procedura składania skarg

Grupa MVGM byłaby bardzo wdzięczna, gdyby mogli Państwo poinformować ją o swoich wszelkich ewentualnych skargach. W ten sposób dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Daje nam to również możliwość poprawy jakości usług świadczonych na rzecz Państwa i innych klientów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej procedurze składania skarg.