W związku z trwającym procesem certyfikacji Breeam In-Use w budynku Diamentum Office we Wrocławiu z portfela zarządczego MVGM, przeprowadzono ocenę szans i ryzyk związanych ze zmianami klimatu oraz społecznych. Wytyczne TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) są coraz powszechniej znane i wdrażane pośród portfolio inwestorów. Celem ich wdrożenia jest rozpoznanie ryzyk i szans jakie powstają na rynku w związku ze zmianami w prowadzeniu biznesu jakie są spowodowane zmianami klimatycznymi. Nowe wymagania prawne, technologiczne i społeczne mogą powodować większe nakłady inwestycyjne ale też przyczyniać się do zmian pozytywnych takich jak ograniczenie zużycia energii, wody, odpadów, wykorzystania terenów zielonych lub zmianę postrzegania danego budynku na bardziej pozytywną. Takie analizy ryzyk, pod kątem transformacji biznesu i zmian społecznych wywołanych zmianą klimatu przeprowadziliśmy dla budynku należącego do FAN POLAND sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Division of the National Court Register under KRS no.: 0000558643, NIP 5252616648, REGON 361329000 t.j. dla budynku  Diamentum Office we Wrocławiu.

Dla tego budynku oprócz przeprowadzenia analizy szans i ryzyk transformacji oraz społecznych wyznaczono również odpowiednie współczynniki, które będą  monitorowane. W zakresie ryzyk transformacji, ocenie na wymienionym budynku, podlegać będzie: ograniczenie zużycia energii, wody, odpadów, wykorzystania terenów zielonych. W zakresie ryzyk społecznych, obiekt został oceniony pod kątem narażenia na szereg zagrożeń społecznych. Dla każdego rozpoznanego ryzyka dobrano przykłady realnych działań przekładających się pozytywny wkład w społeczność lokalną. Ocenę przeprowadzono z wykorzystaniem danych stanowiących potwierdzenie występowania poszczególnych zagrożeń społecznych w otoczeniu obiektu oraz ich nasilenia. Składają się na niego różnorodne badania dla skali każdego z problemów: najbliższego otoczenia, dzielnicowym, miejskim i ogólnopolskim.

Przeprowadzone analizy ryzyk i możliwości w kontekście zmian klimatu pozwalają na lepsze przygotowanie budynku i jego otoczenia do zmian na rynku.