Meerjarenonderhoudsplanning Zorgvastgoed

Voor u als vastgoedeigenaar is voorspelbaarheid van uitgaven en inzicht in mogelijke risico’s van groot belang. Een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) geeft u het inzicht dat u nodig heeft.

Inzicht in onderhoudskosten en rendement

U ziet bij een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) precies hoe de exploitatiekosten zich ontwikkelen en wat de rendementsverwachting is van uw vastgoed. Het onderhoud is daarbij geen doel op zich, maar levert een bijdrage aan het optimaliseren van de exploitatie of de investering.

Onderhoud prioriteren met scenario’s

Op basis van de beschikbare budgetten en de in de MJOP aangegeven risico’s adviseren we u over de omvang en de planning van de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten.

Daarbij stellen we de beleidsmatige uitgangspunten ten aanzien van de exploitatie en het rendement centraal, wat leidt tot verschillende scenario’s en uitkomsten. Dit geeft u de mogelijkheid om te prioriteren en de gestelde onderhouds- en budgetdoelen te behalen.

Afhankelijk van uw doelstelling geven we invulling aan de MJOP en maken we keuzes voor detailniveau en methodiek, zoals bijvoorbeeld de NEN 2767.

Uw gebouwen of woningen verduurzamen

Een meerjarenonderhoudsplanning is ook een bruikbaar instrument voor de verduurzaming van uw gebouwen.

Het uitgangspunt bij het plannen van onderhoud wordt altijd in een breder, duurzamer perspectief geplaatst. In veel gevallen blijkt namelijk dat ingrepen die in eerste instantie een hogere investering vragen, op lange termijn financieel lonend zijn.

Deze maatregelen hebben invloed op de exploitatiekosten, waardegroei, comfort en het binnenklimaat en leiden tot gebouwen waar mensen prettig werken en verblijven. Wij hebben de  kennis en mensen in huis om u hierbij te helpen.

Goede communicatie, tevreden bewoners

Wanneer u uw vastgoed verhuurd, dan is het voor veel huurders belangrijk om te weten wat u als eigenaar van plan bent met het object dat zij huren, of het nu een woning betreft of een kantoorgebouw. Zij willen immers prettig wonen en gehuisvest zijn in een passend en representatief gebouw.

Een goed meerjarenonderhoudsplan geeft handvatten om met huurders in gesprek te gaan over het toekomstig onderhoud. Transparant communiceren over waarom maatregelen wel of niet worden uitgevoerd zorgt voor wederzijds begrip en leidt tot een duurzame relatie tussen huurder en eigenaar.

Kim van de Stay

Directeur MVGM Zorgvastgoed

kmw.vande.stay@mvgm.nl +31 (0)88 432 47 81 Wilt u contact opnemen met MVGM Wonen? Klik hier