Technisch management

Wij kunnen u het technische beheer uit handen nemen. We zijn een landelijke organisatie met lokale vestigingen. Dat maakt dat we aan de ene kant kunnen profiteren van grote inkoopvoordelen waardoor we uw servicekosten kunnen verlagen.

Meer over:

Van groot onderhoud tot incidentele storingen

De technische staat van uw vastgoed is van grote invloed op de huurderstevredenheid en verhuurbaarheid. Er komt veel bij kijken om uw complex goed te onderhouden. Groot onderhoud is met regelmaat noodzakelijk, maar u krijgt ook te maken met huurders die storingen en gebreken melden en leveranciers die dit goed en snel op moeten kunnen pakken.

Hoog serviceniveau, grote inkoopvoordelen

Wij kunnen u het technische beheer uit handen nemen. We zijn een landelijke organisatie met lokale vestigingen. Dat maakt dat we aan de ene kant kunnen profiteren van grote inkoopvoordelen waardoor we uw servicekosten kunnen verlagen.

Aan de andere kant werken we met vaste lokale partners, van wie we weten dat ze staan voor hoge kwaliteit en service naar uw huurders. Na afronding van onderhoud voeren we ook steekproeven en klanttevredenheidenquêtes uit, waarmee we onze leveranciers continu evalueren op prijs en kwaliteit.

Gespecialiseerd Klant Contact Centrum en gespecialiseerde Servicedesks

Onze technisch managers werken nauw samen met het Klant Contact Centrum en met onze Servicedesks. De medewerkers die uw huurders telefonisch en per email bijstaan worden regelmatig getraind op klantvriendelijkheid en klantgerichtheid.

Altijd op de hoogte bij storingsmeldingen

Uw huurders kunnen daarnaast 24/7 terecht op hun portaal waar zij informatie vinden over hun huurwoning, kantoor of winkelruimte.

Woninghuurders kunnen op het portaal veel gestelde vragen bekijken die onze digitale medewerker ‘Sofie’ beantwoordt.

En woninghuurders en huurders van commerciële ruimten kunnen via het portaal online servicevragen en storingen melden en worden via dit systeem volledig en gedetailleerd op de hoogte gehouden van de planning en voortgang van de afwikkeling van hun servicevraag. Uitvoerende bedrijven leggen hier ook hun afspraken vast en wij en u hebben op elk willekeurig tijdstip inzage in de follow up van storingsmeldingen.

Uw huurders beschikken via het huurdersportaal ook 24/7 over relevante gegevens, zoals het huurcontract, de openstaande facturen en de plaatsgevonden betalingen.

Brede dienstverlening in technisch management

Kortom, we helpen u graag met het:

 • bewaken van de goede staat van onderhoud van uw complex;
 • bewaken en signaleren van afwijkingen ten opzichte van plannen en prognoses;
 • uitvoeren, begeleiden en controleren van correctief onderhoud;
 • 24/7 uitvoeren, begeleiden en controleren van storingsonderhoud;
 • afsluiten en bewaken van technische onderhoudscontracten op prijs en kwaliteit;
 • controleren van ontvangen facturen;
 • afhandeling van schades.

Manfred Ziere

Directeur MVGM Wonen

mg.ziere@mvgm.nl +31 (0)88 432 47 05 Wilt u contact opnemen met MVGM Wonen? Klik hier

Verhuur

Als uw verhuurobjecten overgaan van de ene huurder op de andere, wilt u natuurlijk dat dit zo soepel mogelijk verloopt. En als er tijdens zo’n mutatie onderhoud of reparaties aan de woning nodig zijn, wilt u dat de woning of commerciële ruimte zo kort mogelijk uit de verhuur is.

Complete overdracht geregeld
Wij helpen u graag om het opleverniveau van uw vastgoedobject van huurder tot huurder te bewaken. Onze inspecteurs begeleiden de overdracht en zorgen voor de digitale vastlegging naar alle betrokken partijen.

We streven daarbij altijd naar aansluitende verhuur, regelen mutatieonderhoud en verhalen eventuele schade op de veroorzaker.

Advies, begeleiding en verslaglegging
U kunt ons onder meer inschakelen voor:

 • De inspectie bij vertrekkende huurders.
 • Opleveringen aan nieuwe huurders.
 • Het opstellen van de daarvoor bestemde opleveringsrapporten.
 • Advies over verhuur bevorderende maatregelen.
 • Het regelen van de aansluiting of wijziging van de tenaamstelling van nutsvoorzieningen.
 • De administratieve afwikkeling.

Gespecialiseerd verhuurteam
Binnen MVGM beschikken we ook over een team van gespecialiseerde medewerkers dat zich bezighoudt met de verhuur van woningen en commerciële ruimtes en alles wat daarbij komt kijken. Dat wil zeggen, de promotie van de woningen, maar ook de screening van aspirant huurders, de oplevering, het opstellen van inspectierapporten en meer.

Met meer dan een miljoen bezoekers per jaar op de website www.ikwilhuren.nu kennen wij nauwelijks woningleegstand en worden uw woningen tegen marktconforme huren verhuurd. Op de website www.mvgmbedrijfsmakelaars.nl brengen we alle commerciële ruimtes onder de aandacht. Of het nu om verhuur of verkoop gaat, onze makelaars kunnen u bijstaan in het gehele proces.

Uitgebreid technisch management

U kunt onder meer bij ons terecht voor:

 • Technisch projectmanagement
 • Herontwikkeling en renovatie
 • Duurzaamheidsbevordering
 • Bouwkundig en technisch advies
 • Opleveringen

Technisch projectmanagement

Voor uw (ver-)bouwproject heeft u behoefte aan een deskundige partner die de regie in handen neemt. Wij zorgen ervoor dat uw project binnen de gegeven tijds-, prijs- en kwaliteitskaders wordt uitgevoerd en informeren u nauwgezet en helder over de bevindingen en keuzes die in het proces worden gemaakt.

Herontwikkeling en renovatie

De snel veranderende gebruikerseisen van vandaag de dag vragen om specialistische expertise. De expertise om marktveranderingen op een creatieve wijze te vertalen naar het ontwerp, de indeling en de voorzieningen van uw vastgoed.

Wij hanteren een realistische en integrale benadering van dit vraagstuk. Het doel: de verhuurbaarheid en de gebruiksmogelijkheden bevorderen en waarde toevoegen aan uw pand of bedrijf.

Duurzaamheidsbevordering

Onze BREEAM-NL experts zijn praktijkgericht en zeer ervaren. Wij weten als geen ander hoe u de mogelijkheden kunt benutten, die ertoe bijdragen dat uw vastgoed een (veel) duurzamere investering of huisvesting is.

Bouwkundig en technisch advies

In de situatie van noodzakelijk onderhoud of technische gebreken adviseren wij u over de meest passende maatregelen. Uitgaande van úw vastgoeddoelstellingen en -beleid, schetsen wij u de (vaak verschillende) mogelijkheden en de kosten en risico’s die aan de diverse oplossingsrichtingen verbonden zijn.

Begeleiding van opleveringen

Omvangrijke (ver-)huur- of (ver-)kooptransacties vragen om een specialistische oplevering. Dit geeft de betrokkenen duidelijkheid en zekerheid en voorkomt daarmee toekomstige discussies. Wij verzorgen voor u een snelle en vakkundige oplevering die past bij uw type transactie.

Meerjarenonderhoudsplanning

U ziet bij een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) precies hoe de exploitatiekosten zich ontwikkelen en wat de rendementsverwachting is van uw vastgoed. Het onderhoud is daarbij geen doel op zich, maar levert een bijdrage aan het optimaliseren van de exploitatie of de investering.

Onderhoud prioriteren met scenario’s

Op basis van de beschikbare budgetten en de in de MJOP aangegeven risico’s adviseren we u over de omvang en de planning van de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten.

Daarbij stellen we de beleidsmatige uitgangspunten ten aanzien van de exploitatie en het rendement centraal, wat leidt tot verschillende scenario’s en uitkomsten. Dit geeft u de mogelijkheid om te prioriteren en de gestelde onderhouds- en budgetdoelen te behalen.

Afhankelijk van uw doelstelling geven we invulling aan de MJOP en maken we keuzes voor detailniveau en methodiek, zoals bijvoorbeeld de NEN 2767.

Uw gebouwen of woningen verduurzamen

Een meerjarenonderhoudsplanning is ook een bruikbaar instrument voor de verduurzaming van uw gebouwen.

Het uitgangspunt bij het plannen van onderhoud wordt altijd in een breder, duurzamer perspectief geplaatst. In veel gevallen blijkt namelijk dat ingrepen die in eerste instantie een hogere investering vragen, op lange termijn financieel lonend zijn.

Deze maatregelen hebben invloed op de exploitatiekosten, waardegroei, comfort en het binnenklimaat en leiden tot gebouwen waar mensen prettig werken en verblijven. Wij hebben de  kennis en mensen in huis om u hierbij te helpen.

Goede communicatie, tevreden bewoners

Wanneer u uw vastgoed verhuurd, dan is het voor veel huurders belangrijk om te weten wat u als eigenaar van plan bent met het object dat zij huren, of het nu een woning betreft of een kantoorgebouw. Zij willen immers prettig wonen en gehuisvest zijn in een passend en representatief gebouw.

Een goed meerjarenonderhoudsplan geeft handvatten om met huurders in gesprek te gaan over het toekomstig onderhoud. Transparant communiceren over waarom maatregelen wel of niet worden uitgevoerd zorgt voor wederzijds begrip en leidt tot een duurzame relatie tussen huurder en eigenaar